Algemene Spelvoorwaarden Stichting Radio Weststellingwerf Centraal (R.W.C.)

Stichting Radio Weststellingwerf Centraal (R.W.C.), gevestigd aan Buurthuisstraat 5, 8391CD
Noordwolde, hierna te noemen ‘Radio Centraal’, heeft de volgende Algemene Spelvoorwaarden opgesteld: 

Op allen spellen van Radio Centraal waarmee prijzen gewonnen kunnen worden zijn deze Spelvoorwaarden van toepassing. Naast deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen Aanvullende Spelvoorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.

Door deel te nemen aan spellen van Radio Centraal aanvaard je deze Voorwaarden.

1. Spellen en Prijzen

 • De Spelvoorwaarden van Radio Centraal zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een spel.
 • De spellen en geldprijzen vallen onder de verantwoording van Radio Centraal. Bij fysieke prijzen (lees: product, cadeaubon, enz.) zijn wij afhankelijk van sponsoring en is de sponsor dan ook verantwoordelijk. 
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
 • Gewonnen prijzen zijn af te halen bij de door Radio Centraal aangewezen afhaalpunten en kunnen niet worden verstuurd. 
 • Indien de oorspronkelijke prijs door overmacht niet kan worden geleverd, zal Radio Centraal zich ervoor inspannen een vervangende prijs aan te bieden. Radio Centraal kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat deze gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke prijs De winnaar kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of andere compensatie. 
 • Winnaars worden in een radio-uitzending bekend gemaakt. Over de beslissing, die valt tijdens een spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens een spel genomen wordt, is definitief.


 • Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien een winnaar om welke reden dan ook geen recht blijkt te hebben op de prijs of indien een winnaar de prijs niet incasseert, wordt geen nieuwe winnaar getrokken.
 • Bij vals spel of ander misbruik door een deelnemer, kan Radio Centraal deze deelnemer het recht op een prijs en op verdere deelname aan spellen van Radio Centraal ontzeggen.
 • Wanneer er een fysieke prijs (lees: product, cadeaubon, enz.) te winnen valt tijdens een spel, is dit een promotie ten dienste van de producten of diensten van de adverteerder of sponsor die de prijs ter beschikking stelt. 
 • Een fysieke prijs (lees: product, cadeaubon, enz.) is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden.

2. Deelnemers en deelname

 • Deelnemers aan een spel dienen minimaal 18 jaar oud te zijn of toestemming te hebben van een ouder/verzorger om mee te spelen. Radio Centraal kan de leeftijd van de Deelnemer controleren. 
 • Deelnemers aan spellen dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailgegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens, behoudt Radio Centraal zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Om bij te houden wie er welke prijs heeft gewonnen en bij welke verkooppunten de prijzen kunnen worden afgehaald, worden prijswinnaars geregistreerd.
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spellen betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
 • Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. 
 • Winnaars van de hoofdprijs wordt gevraagd of ze hun medewerking willen verlenen aan een volgend spel in de studio en kunnen zo ook worden gevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 
 • Radio Centraal behoudt zich het recht om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de afwikkeling van het spel. Radio Centraal mag de verstrekte persoonsgegevens en in het kader van promotie van het spel en/of de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. 
 • In de aankondiging van het spel wordt vermeld hoe er kan worden deelgenomen. Kosten van deelname worden waar mogelijk vermeld, zo ook in deze voorwaarden hieronder.

3. Kosten deelname

 • Kosten voor het meedoen aan de Radio Centraal Bingo Show bedraagt €0,50 per bingokaart.
 • Radio Centraal is per telefoon te bereiken op het nummer 0561-432222. Eventueel heeft u de kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon.

4. Algemeen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Radio Centraal
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.