Wetterskip Fryslân legt vispassages aan

Wetterskip Fryslân legt dit jaar bij zes gemalen in Zuid-Fryslân vispassages aan. Hier zwemmen vissen straks vrij tussen de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) en de achterliggende polders. 

Vanaf begin februari is gestart met de bouw van een vispassage bij het monumentale stoomgemaal Veenpolder van Echten en de aanleg van de vispassage bij gemaal Ter Idzard. Bij de vier gemalen Riperfeanen (Nij Beets), Foarútgong (Rottum) en Fjouwerhûs Tsjûkemar 1 en Fjouwerhûs Tsjûkemar 2 bij Rohel start het waterschap vanaf april met de bouw van een vispassage. Het totale werk is naar verwachting in december 2024 klaar. 

De gemalen voeren het overtollige water uit de grote polders af. De gemalen zijn nu een barrière voor vissen. Ze kunnen het gemaal niet veilig passeren. Vele vissoorten, zoals snoek, brasem en blankvoorn, trekken in het voorjaar van dieper water (de Friese boezem) naar ondieper water (de polders) om zich hier voort te planten. In het najaar trekken ze weer naar dieper water. Met de aanleg van de vispassages biedt het waterschap de vis een route om het gemaal veilig te kunnen passeren. 

De constructie van de vispassages bestaat uit een betonnen put met schuiven, pompen en leidingwerk. De in- en uitstroomopeningen liggen vlak boven de waterbodem. Als het werk klaar is, ligt de hele constructie onder de grond en is deze nauwelijks zichtbaar.  

Er is een groot verschil in waterpeil tussen polders en boezems, waardoor speciale vispassages nodig zijn om vissen te helpen migreren. Deze passages gebruiken schuiven en pompen om een lokstroom te creëren die vissen aantrekt. Vissen zwemmen tegen de stroom in van de boezem naar de polder, of met de stroom mee van de polder naar de boezem, en worden zo geholpen om hun reis voort te zetten.

Tijdens de bouwperiode kan er tijdelijk geluidsoverlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. Verkeershinder of omleidingen worden tijdig met bebording aangegeven.  

Fotobijschrift: Zo lag de vispassage bij het monumentale stoomgemaal Veenpolder van Echten er tijdens de bouwwerkzaamheden ruim twee weken geleden bij.
FOTO: Wetterskip Fryslân. 

Dit vind je misschien ook leuk...